loading...

Specificaties

CD / CD ROM:
– Muziek of Data aanleveren op een technisch gecontroleerde en goedgekeurde CD Master.
– Losse muziekbestanden als WAV, AIFF, DDP of PMI file via bijvoorbeeld ‘YouSendIt’ of ‘We Transfer’.
– Wij kunnen een AUDIO premaster CD eventueel voorzien van CD TEXT en ISRC codes. Zitten de ISRC code(s) niet in een aangeleverde premaster, dan gaan wij er vanuit dat er geen ISRC code(s) op moet(n) tenzij de ISRC code(s) bv. via mail wordt aangeleverd.
– Data mogen losse bestanden zijn vergezeld van relevante instructies op basis waarvan wij een master kunnen maken
– Muziek of Data geplaatst op een FTP site die wij d.m.v. gebruikersnaam en wachtwoord kunnen downloaden
– Bestaande single CD of album waar we de desbetreffende tracks van af kunnen halen

DVD:
– Een gecontroleerde en goedgekeurde DVD Master of geperste onbeveiligde en dupliceerbare DVD.
– Je kunt het ook digitaal aanleveren als MP4 video, MOV, WMF, MXF of QuickTime video We zetten het dan om in een geschikt dvd formaat dat afspeelbaar is in een dvd speler of pc.

Blu-Ray:
– Alleen een onbeveiligde en/of dupliceerbare Blu-Ray master.

Standaard druk(print)werk:
Cover cards, boekjes t/m 6 pagina’s én bottom inlays printen wij (in kleine oplages) zelf. Hierdoor kunnen wij opdrachten heel snel uitvoeren en leveren. Artwork hiervoor aanleveren als JPG, TIFF, PDF of Photoshop PSD file. Bij open PSD files (Photoshop) de fonts meesturen. Het beste is, als je PSD files stuurt, dit als 1 laag te doen. In dat geval hoef je gen fonts mee te sturen.

Overig (offset) drukwerk:
Boekjes met meer dan 6 pagina’s worden uitbesteed. Kartonnen hoesjes, Digisleeves en Digipacks worden ook door ons uitbesteed. Artwork voor boekjes (6 pag. +) en kartonnen hoesjes, Digisleeves en Digipack conform de specificaties alleen aanleveren als PDF (CMYK). Let er op dat boekjes op inslagschema moeten worden aangeleverd.

Zorg er voor dat er rondom het ontwerp voldoende ruimte (3 mm overvul/bleed) aanwezig is om het snijden van de inlays/drukwerk te vergemakkelijken. Zorg er ook voor dat teksten en logo’s niet te dicht tegen de snijranden worden geplaatst. Dit om te voorkomen dat iets per ongeluk afgesneden wordt.

Geen hulplijnen in het ontwerp plaatsen. Snij- of vouwlijnen buiten het ontwerp mogen uiteraard wel!

Houd er rekening mee dat er altijd kleurverschil optreedt. Dat heeft verschillende oorzaken maar de meest voorkomende oorzaak is het verschil in wat je op het beeldscherm ziet en wat er uiteindelijk uit onze printer rolt.

Om een goede vergelijking te kunnen maken adviseren wij om een matchprint of proefdruk mee te sturen. Als ons resultaat afwijkt van het geen is aangeleverd kunnen we dan altijd hierover communiceren.

Specificaties label opdruk
Specificaties inlay 12 x 12
Specificaties booklet 4 pagina’s
Specificaties bottom inlay
specificaties wallet/kartonnen hoesje
Specificaties DVD inlay standaard
Specificaties DVD inlay slim 7 mm
Specificaties Blu-Ray inlay

Ook bij promo singles/albums die muziek bevatten, dient een aanvraag te worden gedaan voor toestemming bij stemra.
Je kunt de aanvraag doen via de website van stemra: www.bumastemra.nl.
Dat gaat snel en je kunt direct betalen, vervolgens krijg je direct toestemming.

Het kan ook door middel van het PIEB formulier (Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer). Dit formulier (excel bestand) wordt door ons verstrekt en dient volledig ingevuld naar stemra te worden gestuurd. Je kunt het ook digitaal naar Nash Music Service mailen. Wij zorgen dan dat het bij stemra terecht komt.
Vul het formulier volledig in. Vergeet pagina 2b niet, daar worden de werken op vermeld! Van stemra krijg je een factuur als er rechten op zit. Het minimum tarief voor een single is € 0,29 per cd, voor een album is het minimum tarief € 0,64 per cd.
Het aanvragen van stemra kan op deze wijze wat tijd in beslag nemen. Houd daar rekening mee en vraag het tijdig aan.

Artikel 1: Algemeen
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Nash Music Service, hierna te noemen NMS, als verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming van opdrachten
1 Alle offertes van NMS zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat deze door NMS schriftelijk is aanvaard dan wel indien NMS een begin met de uitvoering van een opdracht heeft gemaakt.
2 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens/eigenschappen, gelden niet als tekortkomingen.
3 Een opdracht wordt door NMS pas uitgevoerd op het moment dat de opdrachtgever, zonder enig voor behoud, de door NMS gehanteerde Vrijwaringsverklaring geheel heeft ingevuld, ondertekend en aan NMS geretourneerd. Totdat NMS deze Vrijwarings-verklaring heeft ontvangen heeft NMS het recht om, geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever, de uitvoering van enige opdracht op te schorten dan wel te staken. In het laatste geval is opdrachtgever wel alle tot op het moment van staking door NMS met betrekking tot de opdracht gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 3: Levertijd
1 Met NMS overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek.
3 NMS is gerechtigd door haar verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen en dienovereenkomstig te factureren.

Artikel 4: Prijzen
1 Alle prijzen zijn af fabriek / magazijn (Ex Works) exclusief BTW, exclusief kosten ter zake intellectuele eigendomsrechten en exclusief toeslagen voor afwijkend product en opslag, tenzij anders overeengekomen.
2 Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijs van grondstoffen of materialen en/of valutakoers-wijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven NMS het recht deze door te berekenen. Doorberekeningen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden indien en voor zover deze verhoging meer dan 5 % bedraagt ten opzichte van de prijs van het geoffreerde eindproduct.

Artikel 5: Master tapes en artwork
1 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij van alle ter zake de opdracht aan NMS ter beschikking gestelde materialen één exemplaar onder zich houdt.
2 Indien en voor zover er een restant drukwerk bij NMS aanwezig blijft zal dit gedurende 90 dagen, te rekenen vanaf de laatste drukwerk inboekdatum, nog kosteloos door NMS worden opgeslagen. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn van 90 dagen aan NMS heeft aangegeven deze restanten te willen ontvangen, wordt opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan van zijn eigendom en zal NMS voor vernietiging zorgdragen.
3 Digitaal aangeleverde bestanden zullen door NMS gedurende een half jaar na uitvoering worden opgeslagen. Deze materialen worden door de opdrachtgever onvoor¬waardelijk aan NMS ter beschikking gesteld en zullen na verloop van half jaar door NMS worden verwijderd tenzij de opdrachtgever tijdig en schriftelijk anders aangeeft.
4 Audio- en Data cd/dvd masters worden door NMS gedurende een periode van een half jaar na uitvoering van de laatste order opgeslagen. Na afloop van deze termijn dan wel eerder indien en voor zover de bewaarcapaciteit van NMS haar maximum heeft bereikt, zullen deze masters worden vernietigd, tenzij de opdrachtgever vooraf aangeeft tot retourzending van de masters.

Artikel 6: Klachten
1 De opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen indien hij NMS daarvan niet zo spoedig mogelijk doch tenminste binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De opdracht¬gever zal in dat geval al het geleverde niet zonder voorafgaande toestemming van NMS aan derden (door) leveren.
2 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is NMS, ter harer keuze uitsluitend, gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaken of vervanging van de afgeleverde zaak. vorderingen kunnen slechts worden ingesteld voor zover die betrekking hebben op de door NMS vervaardigde zaken.

Artikel 7: Betaling
1 Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder enige verrekening, korting en/of opschorting en door middel van betaling van het factuurbedrag op de rekeningnummers, vermeld op de factuur, contant bij afhalen of door middel van pinbetaling bij afhaling van de goederen.
2 In geval van niet tijdige betaling zal de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, rente verschuldigd zijn van 1% (één procent) per maand vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, ongeacht of NMS ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
4 Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens tot voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde rente en daar na in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en Schadevergoeding
1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat enige aansprakelijkheid van NMS voor directe schade, beperkt zal blijven tot de waarde van de opdracht althans dat deel dat daadwerkelijk door opdrachtgever is betaald. NMS is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade.
2 Aansprakelijkheid met uitzondering van schade door opzet of grove schuld is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van NMS wordt uitbetaald.
3 NMS is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken.
4 Elke aansprakelijkheid van NMS vervalt indien komt vast te staan dat de opdrachtgever enige verplich¬ting voortvloeiend uit de opdracht, overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom / know-how / piraterij
1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door NMS aan de opdrachtgever worden verstrekt, zijn en blijven in het volledig eigendom van NMS.
2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij NMS uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor verleend.
3 De opdrachtgever zal NMS vrijwaren van alle aanspraken, kosten en schade welke voor NMS zouden kunnen voortvloeien uit het feit dat de opdrachtgever niet de (volledige) rechten en/of toestemmingen ter zake het / de aangeleverde materiaal / informatie bezit. De opdrachtgever zal desgevraagd alle nood¬zakelijke inlichtingen aan NMS verschaffen. Opdrachtgever zal hiertoe de door NMS gehanteerde vrijwaringsverklaring, zonder enig voorbehoud ondertekenen. Enige opdracht zal eerst door NMS worden uitgevoerd na ontvangst van deze vrijwaringsverklaring.
4 De opdrachtgever garandeert NMS de juistheid en de volledigheid van de door haar, in het kader van de opdracht, aan NMS te verstrekken gegevens waaronder begrepen eventuele (catalogue) nummeringen en/of codes en eventuele verplichtingen inzake persoonlijkheidsrechten.
5 Opdrachtgever garandeert aan NMS dat zij de door NMS ingevolge enig voorschrift aangebrachte (waarschuwings)teksten, codes of merktekens niet zal verwijderen of op andere wijze onleesbaar zal maker

Artikel 10: Anti piraterij
1.Indien de opdracht beeld en/of geluidsdragers betreft, verplicht opdrachtgever zich, geldige track artiest- en titellijsten te verstrekken aan NMS.
1.a Indien de opdracht data-dragers (ROM) betreft, is opdrachtgever verplicht zich aan NMS bij de opdracht schriftelijk instructies (waaronder wachtwoorden) te verstrekken, teneinde alle directories en bestanden op de drager te kunnen lezen, decomprimeren, ontsleutelen en openen.
1.b Opdrachtgever verplicht zich, alle door NMS in het kader van de opdracht vereiste informatie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten aan NMS te verstrekken.
1.c NMS behoudt zich het recht voor, bij gerede twijfel ten aanzien van de door opdrachtgever verstrekte informatie over, op de opdracht van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten, de betreffende belangenorganisatie (zoals BSA, Buma Stemra) te raadplegen en of te informeren mede teneinde de door opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te toetsen. NMS zal hierbij niet meer informatie dan redelijkerwijs noodzakelijk is ter beoordeling van de intellectuele eigendoms¬rechten aan de betreffende belangenorganisatie verstrekken.

Artikel 11: Toepasselijk recht / bevoegde Rechter
1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen NMS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2 Onverminderd het recht van NMS om zich te wenden tot een Rechter die op grond van enige wettelijke regeling bevoegd is, is tevens bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.